
           
      
  350158
   2472
   2017-03-12
   2020-05-30
  2029
 
 
【   】
ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ


︱ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ

︱ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠲᠡᠷᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠨᠢᠬᠡᠯᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠡᠢᠮᠤ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-10-08 11:57
   604 
    146 
    
0
  



 
     2019-10-08 15:25 
       
        /2019-10-08 
   
 











ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  