
           
      
  347707
   2418
   2017-03-12
   2019-10-20
  1984
 
 
【   】
ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ


︱ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ

︱ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠲᠡᠷᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠨᠢᠬᠡᠯᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠲᠡᠢᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠢᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠡᠢᠮᠤ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ︖

︱ ᠤᠤᠬᠠᠢ⁈

︱ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ︖

︱ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠯᠭᠦᠢ᠃

︱ ᠴᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠥ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ᠃

︱ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ︖

︱ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ᠃᠁

︱ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠣᠣᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠣᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠥᠬᠥᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠨ᠎ᠡ᠃

︱ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠡᠢ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠴᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ  ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃

︱ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢᠳ ᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠰᠢᠤ᠃ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠣᠯᠳᠣᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠬᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠡᠭᠴᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃᠁

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-10-08 11:57
   199 
    126 
    
0
  



 
     2019-10-08 15:25 
       
        /2019-10-08 
   
 








ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  