           
     
  611831
   4969
   2015-12-13
   2019-10-19
  5149
 
 
【    】
ᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ

   ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠴᠢᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠧᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠥᠷ ᠬᠠᠩᠬᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

   ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ︽ᠠᠯᠲᠠ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠬ ᠥᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠩ ᠰᠢᠤ ᠴᠢᠤᠧᠠᠨ︾᠂ ︽ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠬ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠢ᠂ ᠮᠥᠴᠢᠷ︾᠂ ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠵᠧᠩ ᠰᠢᠤᠧᠠᠢ ᠴᠢᠶᠠᠩ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︽ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠠ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠭᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

   ︽︿ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ﹀ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠱᠥᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠳᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠ᠃

   2013 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ᠂ 412 ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠢ 214 ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠺᠠᠷᠲᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 341᠂ 1189 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠥᠢᠯᠪᠥᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠤᠡᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠥᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠥ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

   ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦ᠋ᠢᠴᠤᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠥ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠥᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠥᠩᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠧᠨ ᠭᠥᠸᠧ ᠬᠤᠧᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃

   ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠶᠢᠮᠥ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠬᠢᠯᠡᠩᠭᠦᠳᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠳᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ᠂ 60 ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠱᠠᠨ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠥᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠲᠥᠷ ᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠤ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠬᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠬᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠢ ᠭᠥᠢᠴᠡᠤᠡᠭᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠥᠷ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠥᠨᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ 4 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠥᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠥᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠴᠥᠲᠠᠢ ᠠᠤᠡᠬᠤᠪᠠ᠃

   ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠥᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠬᠠᠪᠢ ᠲᠦᠰᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ︾ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

   ︽ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠤ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠯᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ︽ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ︾ ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠥᠯᠳᠤᠨ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

   ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ 13 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠥᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠤ ᠥᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠥ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠵᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠥ ᠢᠯᠡᠤᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠥᠤᠡᠳᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃

   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ︽ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠥᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ‍ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠥᠷᠢ ᠬᠥᠴᠥ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠡᠯᠧᠺᠳ᠋ᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ︾ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠥᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠪᠥᠷᠢᠮᠥᠰᠥᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1 ᠲᠥᠮᠡ 2000 ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠥᠷᠴᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ 30 ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ 3 ᠡᠷᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠥ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠥᠢᠯᠪᠥᠷᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠪᠤᠤ ᠴᠢᠩ ᠱᠧᠩ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-10-08 19:03
   186 
    52 
    
1
  



 
   2019-10-09 06:22 
     
        /2019-10-09 
   
 






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  