ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ
  ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ       
         
  1113
   45
   2019-06-27
   2019-10-16
  22
 
 
【   】
ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ


1.ᠣᠷᠭᠤᠮᠡᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ   ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ

ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ

ᠤᠳᠪᠠᠯᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷ

ᠣᠰᠤ ᠭᠣᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠣᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ


2.ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠴᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ  ᠦᠨ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ

ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ

ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠯ


3. ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠣᠷᠦᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ  ᠤ ᠥᠷᠭᠡᠰᠦ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ  ᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠦ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤᠬᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ


4. ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ

ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-10-09 10:44
   164 
    88 
    
0
  



 
     2019-10-09 11:12 
       
        /2019-10-09 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  