ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ
  ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ       
         
  874
   1
   2019-05-20
   2019-10-23
  0
 
 
【  】
  ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
            ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

      ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

      ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ

        ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕


      ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

      ᠬᠦᠮᠦᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

      ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠡ

      ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕


      ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ

      ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡ

      ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ

      ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃


      


      

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-10-13 13:22
   189 
    63 
    
1
  ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
  



   
 
ᠮᠦᠩᠭᠦᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  