ᠫᠦᠷᠱ
  ᠫᠦᠷᠱ       
  ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ   
  2194
   25
   2019-01-13
   2019-11-02
  21
 
 
【   】
ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠢ
          ᠣᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠣᠷᠣ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠄ ᠡᠨᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲᠸᠷ ᠰᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠪ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ᠂ ᠡᠨᠳᠡ(ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷᠦᠭᠡ) ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠯᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠦᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠰᠲᠸᠮ  ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ ᠲᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠ᠃
  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠫᠦᠷᠱ
   2019-10-25 13:26
   639 
    59 
    
0
  



   
 





arasi



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  