
           
      
  350163
   2472
   2017-03-12
   2020-05-30
  2029
 
 
【   】
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ


ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ   ᠪᠠᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣ ᠦᠨᠳᠡᠡᠢᠨ᠄

︱ ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠡᠡᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︖  

︱ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪ ᠪᠠᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪ ᠶᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-10-27 05:05
   480 
    143 
    
0
  



 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ   2019-10-29 09:42 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ     
        /2019-10-29 
    2019-10-27 21:42 
      
        /2019-10-28 
   
 


ᠪᠠᠶᠠᠨ

ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  