
           
      
  348181
   2440
   2017-03-12
   2019-11-10
  2001
 
 
【   】
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ


ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ   ᠪᠠᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣ ᠦᠨᠳᠡᠡᠢᠨ᠄

︱ ᠪᠠᠯᠭᠠᠨᠰᠠᠩ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤ᠂ ᠨᠠᠩᠵᠢᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠲᠡᠡᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︖  

︱ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪ ᠪᠠᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪ ᠶᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠦᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠮᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

︱ ᠮᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ  ᠡᠤ ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︖

︱ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠵᠡ  ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯ    ᠣᠷᠣᠭᠤᠯ᠃

︱     ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠲᠣᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤ 600 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢ ᠲᠣᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

︱ ᠬᠦᠢ  ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠤ ᠪᠤᠯᠪᠡ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︖

︱ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠲᠦᠮᠦᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

︱ ᠪᠢᠰᠢ  ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂   ᠲᠦᠮᠦᠬᠡ ᠃

︱ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠪᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠃

︱ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ  ᠪᠣᠳᠣᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

︱  ᠪᠤᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ   ᠬᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-10-27 05:05
   299 
    136 
    
0
  



 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ   2019-10-29 09:42 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ     
        /2019-10-29 
    2019-10-27 21:42 
      
        /2019-10-28 
   
 

ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  