ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ
  ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ       
      
  3294
   22
   2018-06-30
   2019-06-16
  68
 
 
【   】
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ᠁ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠡᠴᠡ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠷ

ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠲᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠨᠢᠰᠤᠩᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠮᠠᠷ ᠡ᠁

ᠰᠡᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠤᠢᠮᠤᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠰᠡᠷᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠥ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠳ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡ︕

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ

ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠨ ᠠᠨᠢᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠤᠡᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ᠃

ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠬᠥᠯᠢᠭ

ᠡᠮᠸ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠤᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠪᠥᠵᠢᠬᠦ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠢᠯᠳᠡ

ᠦᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠤ︖

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠦᠵᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠣᠮᠠᠷ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ

ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠮᠡᠷ ᠡ᠁


   2019·8·21 ᠡᠳᠦᠷ᠃  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-10-29 10:07
   149 
    73 
    
0
  



 
   2019-11-08 23:50 
     
        /2019-12-01 
     2019-10-29 10:33 
       
        /2019-10-29 
   2019-10-29 10:15 
     
        /2019-10-29 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  