ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
      
     
  761
   11
   2019-06-19
  
  9
 
 
【   】
ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠢᠢᠨᠤ︖

   ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠥ ᠤᠳᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠠᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠡ︖ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠥᠪ ᠪᠣᠯᠣᠮᠤᠢ᠂ ᠪᠡᠬᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠣᠶᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠤᠢ︕ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠮᠤᠢ︕ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ︕ ᠤᠲᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠲᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠳ ᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠳ ᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠴᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠥ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠥᠬᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠥ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂᠂᠂᠂᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠪᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ  ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ︕ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ︕ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠂᠂᠂᠂᠂᠂

      ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂᠂᠂᠂

          ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠢ

                2019᠂11᠂1

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠤᠤ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
   2019-11-01 15:51
   1383 
    402 
    
0
  



 
                                  
   2019-11-01 16:49 
     
        /2019-11-01 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  