ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
      
     
  423
   9
   2019-06-19
  
  6
 
 
【   】
ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ
               ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ                              


︵1︶ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠢᠪ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠰ ᠨᠣᠮᠲᠠᠨ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵2︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ  ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵3︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠥᠬᠢᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵4︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢ᠃︵5︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠷᠲ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃︵6︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠥᠰ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠨᠥᠮᠥᠷᠬᠦ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠸ᠎ᠠ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃︵7︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠱᠤᠩᠪᠠᠬᠤ ᠮᠥᠯᠬᠥᠬᠦ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠨ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵8︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠥ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠨ ᠬᠢᠪᠢᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃︵9︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠥ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵10︶ ᠠᠰᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠠᠰᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃︵11︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ︵ ᠮᠠᠨᠽᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡᠰᠦ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠪᠡᠭᠡᠮᠤᠢ᠂ ᠤᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠶᠢᠢ ᠰᠦᠬ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-02 18:34
   222 
    114 
    
0
  



   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  