ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
      
     
  802
   11
   2019-06-19
  
  9
 
 
【   】
ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ
               ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ                              


︵1︶ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠢᠪ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠰᠡᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠰ ᠨᠣᠮᠲᠠᠨ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠩᠬᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠨ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠯᠴᠢᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵2︶ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠱᠠᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ  ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵3︶ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ᠂ ᠥᠬᠢᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠥᠷᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-02 18:34
   438 
    154 
    
0
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  