ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
      
     
  466
   9
   2019-06-19
  
  6
 
 
【   】
ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠠᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ
      


    ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ︵1︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠦᠢᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠣᠬᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠪ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠸ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠤᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠰᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠲᠡᠮᠥᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯᠳᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ ᠲᠤᠷ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠣᠮᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠮᠰᠢᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠳᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ ᠠᠷᠲ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠦ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵2︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵3︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠣᠮᠤᠢ᠃︵4︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠡᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠦᠬᠦᠳᠡᠯ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠨ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥᠨᠥᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡ᠂᠂︵5︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠥᠮᠥᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃︵6︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠲᠤ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠮᠤ ᠳᠥ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠰᠤ ᠤᠰᠠᠳᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠯ ᠭᠱᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂︵7︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ᠂ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠤᠳᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠸ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠯᠤᠤᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠱᠠᠪᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠷᠠᠭᠴᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠥ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ᠂ ᠬᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃︵9︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠢᠯᠢᠰᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠣᠷᠭᠣᠨ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠲᠥᠪ ᠤᠨᠤᠯ ᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠲ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵10︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠥ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠴᠠᠷᠳᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠣᠯᠣᠷ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠤ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠩ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤᠰᠠᠳᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠩ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠥᠰᠥ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢᠯᠬᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠤᠲᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠡ︕ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠤ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠣᠷᠭᠢ᠃︵11︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠰᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳᠥ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠬᠦᠪᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠥ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠣᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠣᠪᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠯᠠᠩ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠣᠰᠤᠯ ᠱᠠᠮᠰᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠲ ᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠭᠣᠮᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠪ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠨᠠᠮᠤᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠤᠮ ᠭᠠ ᠭᠠ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠭᠠ ᠨᠠ ᠶᠢᠢ ᠰᠦᠬ᠎ᠠ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-02 21:42
   300 
    207 
    
0
  



   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  