ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
      
     
  801
   11
   2019-06-19
  
  9
 
 
【   】
ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠠᠷ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯ
      


    ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ︵1︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠦᠢᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠣᠬᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠪ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠢᠷᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠥᠨᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠳᠢᠰᠠᠳᠸ᠎ᠠ᠂ ᠯᠤᠤᠰ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠰᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠮᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠭᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠲᠡᠮᠥᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠤᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠯᠳᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠳ ᠲᠤᠷ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠣᠮᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠳ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠰᠤᠯᠢᠭᠠᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠮᠰᠢᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠳᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠭᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ  ᠸᠴᠢᠷᠳᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ ᠠᠷᠲ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠵᠦ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠦᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵2︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠸᠴᠢᠷ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠢᠪᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠪᠡᠯ ᠠᠷᠲ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︵3︶ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠨᠴᠣᠭᠤᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠷᠭᠢᠶᠠᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃ ᠤᠨᠤᠯ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-02 21:42
   480 
    274 
    
0
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  