
          
         
  848
   43
   2019-04-15
   2019-12-09
  55
 
 
【    】
2050                                  ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

                                 ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ


          ᠪᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠯ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠯᠤᠭᠤᠷ︾ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠲ᠋ᠣ᠋ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢ ︽ ᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠦ ᠬᠣᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ   ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃

       ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ︽ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠤᠪᠣ ᠪᠣᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠮᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠦᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠰᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

       ᠪᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠲᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠣᠬᠤ ᠳᠤ ︽   ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ︾   ᠠᠳᠲ᠋ᠣ᠋ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢ ︽ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠷᠳᠠᠩ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ    ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠳᠡᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠣᠵᠢᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠤᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠬᠢ ᠳᠣᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠵᠤ︽ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ︾ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠃

    2050ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠣᠷᠳᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢᠰᠠ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂᠂᠂᠂

                    

                      2019.11.1

  
           
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  
   2019-11-04 10:20
   149 
    87 
    
0
  



 
   2019-11-04 22:33 
   2019-11-04 18:41 
     2019-11-04 10:31 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  