
          
         
  625
   43
   2019-04-15
   2019-11-07
  55
 
 
【    】
  

   

   

                      ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

                      ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ                ᠴᠡᠪᠡᠷ          ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠢᠭᠡᠳ
ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃   ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠯᠡ  ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠣᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

         ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢ ᠮᠠᠯᠠᠠᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ    ᠡᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠦᠶᠦᠨ ᠣᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

          ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠨᠦᠲ  ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠭᠠᠳ   ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠦᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠡᠢᠰᠴᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠯᠠᠪᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ᠄ ︽ ᠴᠠᠰᠤ ᠤᠷᠣᠯ᠎ᠠ ︕   ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ! ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︾   ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠤᠪᠠ᠃

          ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠤᠩᠭᠤᠲᠠ ᠴᠣᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠬᠠᠢᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠮᠦᠰᠦ   ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠠᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠰᠤ ᠬᠦᠯᠳᠡᠪᠡ᠃

          ᠠᠢ︕ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ᠃᠃                       

                        2019.11.2

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2019-11-04 10:48
   128 
    39 
    
0
  



 
   2019-11-04 22:32 
   
 




ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠬᠳᠠᠬᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  