
          
         
  625
   43
   2019-04-15
   2019-11-07
  55
 
 
【    】
2050   


                  

                               ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

                               ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ         ᠠᠨᠴᠢ

            

             ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠄ ︽ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠢ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃

          ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠩ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪᠴᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ   ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ᠃

          ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠰᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ︽ ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ︖ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ᠄ ︽ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ   ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ   ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠪᠡ᠃

          ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠥᠪᠴᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠣᠴᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠄ ︽ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠲᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠎ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

          ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠵᠤ᠄︽ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︾ ᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ᠄︽ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠮᠢᠨᠢ ︕ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

         ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠹᠠ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ᠂᠂᠂᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

         ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ᠄ ︽ ᠵᠠ᠂ ᠣᠳᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠷ  ᠲᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ ︾ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃᠃
                    

                        201911.4

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  
   2019-11-04 14:35
   129 
    62 
    
0
  



 
   2019-11-04 22:31 
   
 
ᠮᠧᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  