
          
         
  616
   43
   2019-04-15
   2019-11-07
  55
 
 
【    】
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ

       ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ

             ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ

               ᠲᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠤᠮ

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ

ᠡᠬᠡ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠣᠯ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠤᠮ

ᠲᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯ

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠦᠨ

ᠲᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ   ᠥᠪᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠰᠪᠡᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

      

                   2019.11.6

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠵᠤᠯᠠ
   2019-11-06 15:39
   94 
    30 
    
0
  



 
   2019-11-06 15:42 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  