ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
         
  379
   12
   2019-10-12
  
  3
 
 
【  】
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠎ᠳᠠ
         

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠮᠤᠬ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂

ᠦᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠂

ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠂

ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠭᠡᠳᠡᠬ᠌ ᠢ ᠤᠬᠠᠪᠠ᠂᠂

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂

ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠷᠠᠪᠠ᠂

ᠡᠪᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢᠢᠯᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂᠂

                                 2019᠂ 11᠂ 6                        

                         ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ
   2019-11-06 16:50
   70 
    39 
    
0
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  