ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
         
  919
   55
   2019-10-12
  
  76
 
 
【  】
ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠎ᠳᠠ
         

ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠮᠤᠬ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠵᠤ᠂

ᠦᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠂

ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠂

ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ
   2019-11-06 16:50
   108 
    84 
    
1
  



   
 
ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  