           
     
  617717
   5334
   2015-12-13
   2020-05-26
  5302
 
 
【   】
ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ︽ᠮᠠᠩᠨᠤᠬ︾ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠠᠬ ᠪᠢᠯᠡ⁈

      ᠦᠰᠴᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠭᠰᠦᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠲᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠮ ᠰᠡᠮᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠪ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠦᠢᠮᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠲᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠡᠨᠲᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠢᠲᠣᠨᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠡᠲᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠩ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠬᠦ ᠬᠠᠨᠲᠣᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠳ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠲᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠬᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠳᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠰᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ⁈

    ᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠨᠣᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯᠵᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠵᠦ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-06 19:12
   1099 
    35 
    
1
  



 
   2019-11-10 05:27 
     
        /2019-11-10 
   
 
arasi

ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ



ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  