
           
      
  350123
   2470
   2017-03-12
   2020-04-14
  2027
 
 
【   】
ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ   
   

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ

ᠬᠠᠯᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠯ  ᠢ

ᠬᠠᠠᠢᠬᠤᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠪᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ 

ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ  ᠢ

ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ

ᠤᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠠᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ 

ᠤᠷᠤᠰ ᠢᠷᠠᠨ  ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠥ ᠵᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ 

ᠬᠡᠳᠡᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ

ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ 

ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ 

ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ

>    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-07 06:45
   183 
    389 
    
1
  



 
   2019-11-11 09:46 
     
        /2019-11-11 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  