
           
      
  348292
   2444
   2017-03-12
   2019-11-14
  2008
 
 
【   】
ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ   
   

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ

ᠬᠠᠯᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠯ  ᠢ

ᠬᠠᠠᠢᠬᠤᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠪᠲᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠰᠳᠠᠭᠠᠨ 

ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ  ᠢ

ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ 

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢ

ᠤᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳ

ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠠᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ 

ᠤᠷᠤᠰ ᠢᠷᠠᠨ  ᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠥ ᠵᠥᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ 

ᠬᠡᠳᠡᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ

ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ 

ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ 

ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 

ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠠᠢᠭᠠᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠥ ᠴᠤᠤᠳᠠᠢ 

ᠠᠷᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ

ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ   ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠦᠬᠡᠨ ᠳᠥ

ᠲᠡᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ 

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ 

ᠭᠠᠩᠳᠣᠭᠣᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠬᠦᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠢ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ 

    

ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠠᠢᠭ

ᠦᠷᠤᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ

ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ  

ᠠᠮᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ 

ᠭᠠᠪᠠ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠭᠠᠪᠠ ᠭᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ 

ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠢᠰᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ

ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ 

ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ

ᠵᠠᠨᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠠᠢᠳᠠᠭ 

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ

ᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ

ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠭᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ

ᠶᠡᠷᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠪᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ︕ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠸ᠋ᠷᠠᠮᠫ

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ

ᠢᠷᠠᠺ ᠰᠢᠷᠢᠶᠠᠴᠤᠳ ᠲᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ

ᠠᠮᠸᠢᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ︽ ᠰᠠᠠᠢᠨ︾ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ︕

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-07 06:45
   141 
    383 
    
1
  



 
   2019-11-11 09:46 
     
        /2019-11-11 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  