  
         
       
  15982
   37
   2015-12-24
   2018-12-18
  245
 
 
【    】
ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
   ︽ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ︾ ᠨᠢᠰᠳᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠢᠢᠴᠢᠳᠠᠭ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠡᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

         ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ

         ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ


ᠮᠠᠩᠭᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠮᠠᠢᠢᠵᠢᠭᠢ ᠬᠠᠢᠢᠵᠢᠭᠢ ᠡᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠢᠨᠢ

         ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠷ

         ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ


ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠡᠢᠢᠯᠦᠮᠡᠯ

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠪ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠠᠷᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ︽ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ︾

       ᠬᠦᠷ ᠭᠦᠷ ᠶᠡᠭᠦᠷᠡᠭᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ

       ᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃


                2019.11.5


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-07 20:48
   116 
    74 
    
0
  



 
   2019-11-08 16:15 
   2019-11-08 15:26 
     2019-11-08 13:22 
     2019-11-07 21:29 
       
        /2019-11-08 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  