ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
         
  380
   12
   2019-10-12
  
  3
 
 
【  】
ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ   
   


 ᠤᠨ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ᠋ ᠨᠢ

         ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂

ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠨᠢ

         ᠳᠦᠵᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠂

ᠴᠠᠯᠬᠢᠯᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠋ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ

         ᠱᠠᠯᠴᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤ᠎ᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠨᠢ

         ᠬᠤᠮᠤᠬ ᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂᠂

ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠨᠢ

       ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ

         ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠳᠤ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠂

ᠡᠷᠭᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠬᠤᠮᠤᠬ ᠨᠢ

         ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠦᠳᠡᠯ ᠎ᠦᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ

         ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂᠂

ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ

       ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠨᠢᠯ᠎ᠠ᠂

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ᠋ ᠨᠢ

       ᠤᠪᠤᠭ᠋ ᠤᠭ᠌ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂

ᠦᠭᠡᠭᠦᠤ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ

       ᠦᠷᠢ ᠦᠬ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠌ᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂

ᠦᠰᠤᠬ᠌ ᠳᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠋ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ

       ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂᠂
                      2019᠂ 11᠂ 7                                              ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠍ᠴᠢᠨ
   2019-11-08 17:14
   56 
    45 
    
1
  



 
        
   2019-11-08 17:22 
   
 
arasi




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  