  
         
       
  16324
   41
   2015-12-24
   2018-12-18
  256
 
 
【   】
ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ


    ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ  ᠤᠰᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃


︽ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ︾ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠵᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃


ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠴᠡᠯᠮᠡᠭ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡ ᠃


ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠰᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠡ ‼


                         2019.11.8 ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠃  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 18:10
   70 
    134 
    
0
  



 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ   2019-11-08 20:13 
   2019-11-08 19:54 
   2019-11-08 19:01 
     
  
        /2019-11-09 
   
 









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  