  
         
       
  19414
   53
   2015-12-24
   2020-03-27
  286
 
 
【   】
ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ


    ᠤᠩᠭᠤᠴᠠᠨ  ᠤᠰᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤᠯᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃


︽ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ︾ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 18:10
   111 
    139 
    
0
  



 
ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ   2019-11-08 20:13 
   2019-11-08 19:54 
   2019-11-08 19:01 
     
  
        /2019-11-09 
   
 









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠭᠠᠷᠪᠤᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  