  
         
       
  16243
   41
   2015-12-24
   2018-12-18
  256
 
 
【   】
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ
   ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ


ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ


ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ

ᠤᠬᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠷ


ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠢ

ᠪᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠢ ᠬᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨᠠᠮ


ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠪ

ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡᠪᠦᠯ


ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠡᠪᠦᠯ


ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ


ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠩᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ

ᠦᠭᠡᠳᠡᠩ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ


ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠷᠤᠭ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ


ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠦ

ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠨ


ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢ

ᠲᠡᠪᠡᠨᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠤᠷᠳᠤᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ · · · ·


                   2018.12.1

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 22:07
   69 
    47 
    
1
  



 
   2019-11-09 05:31 
   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  