  
         
       
  19411
   53
   2015-12-24
   2020-03-27
  286
 
 
【   】
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ
   ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠨᠢᠳᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ ᠮᠡᠳᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ


ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ

ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠬᠠᠨ


ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ

ᠤᠬᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠡᠷ


ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠴᠢ

ᠪᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠢ ᠬᠠᠶᠠᠮ᠎ᠠ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 22:07
   108 
    54 
    
1
  



 
   2019-11-09 05:31 
   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  