  
         
       
  16242
   41
   2015-12-24
   2018-12-18
  256
 
 
【   】
ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠢᠢᠰᠤᠢ ︱ ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ

ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠮᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠃


ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠃


ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠢ

ᠮᠦᠯᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠯᠤᠤ ᠲᠤᠭ ᠨᠤᠢᠢᠷ ᠃


ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠢᠳᠡᠨ

ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠃


ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠪ ᠢᠰᠭᠢᠷᠦᠯᠳᠡ ᠭᠠᠩᠳᠠᠠᠭᠤᠨ

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠱᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠨ ᠃


ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨᠡᠮ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯ ᠤᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠴᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡᠮ ᠃


ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠡᠳᠦ

ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠳᠤ ᠨᠦᠮᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠃


ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭ ᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ

ᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠃


ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠠᠷᠪᠢᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ︽ ᠴᠠᠰᠤ ︾ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠃


ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠭᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠴᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠃


ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ

ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠭᠤᠨ ᠃


ᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤᠢ

ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠪᠡ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠤᠢ ᠃


ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ

ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠩ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠯᠢ ᠡ ᠃


             2018.11.7


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 22:33
   73 
    90 
    
0
  



 
   2019-11-09 05:26 
   
 






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  