  
         
       
  19411
   53
   2015-12-24
   2020-03-27
  286
 
 
【   】
ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠢᠢᠰᠤᠢ ︱ ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ

ᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠷᠴᠠᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠠᠢᠢᠷᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠮᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠃


ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠤ

ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠭᠢᠷᠡᠵᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ ᠃


ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠢ

ᠮᠦᠯᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠴᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠯᠤᠤ ᠲᠤᠭ ᠨᠤᠢᠢᠷ ᠃


ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠢᠢᠳᠡᠨ

ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠃


ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠪ ᠢᠰᠭᠢᠷᠦᠯᠳᠡ ᠭᠠᠩᠳᠠᠠᠭᠤᠨ

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2019-11-08 22:33
   108 
    98 
    
0
  



 
   2019-11-09 05:26 
   
 






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  