
           
      
  349829
   2469
   2017-03-12
   2020-02-27
  2026
 
 
【   】
︽ ᠷ Q︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠷ᠂ ᠴᠤᠢᠢᠨᠠᠮ︾

       ︱ ᠬᠦᠮᠦᠨᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤᠢ

1

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ

ᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠣᠴᠣᠪᠠ

ᠭᠠᠯ ᠳᠥ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠵᠤ ᠨᠢᠰᠪᠡ

ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ

︽ ᠷ Q︾ ︽ ᠷ᠂ ᠴᠤᠢᠢᠨᠠᠮ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠭ

       2

ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ

ᠸ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠠ

ᠦᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠷ᠂ ᠴᠤᠢᠢᠨᠠᠮ ᠤᠤ ᠬᠡᠵᠤ

ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

       3

ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠳᠥ

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡ

ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠥ ᠪᠡᠷᠬᠡ

ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠥ

ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠦᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ  ᠳᠥ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ

ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ

      4

ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠤᠨ

ᠵᠥᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ

ᠴᠣᠬᠣᠮ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠪᠠ

ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ

ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠪᠠ

ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠥ

ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ

      5

︽ ᠷ᠂Q︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠷ᠂ ᠴᠤᠢᠢᠨᠠᠮ︾ ᠬᠡᠵᠤ

ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠶᠠᠳᠠᠵᠤ

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠤᠨ᠎ᠡ

ᠲᠡᠷᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ

ᠲᠠᠨ ᠳᠥ ᠬᠡᠨ ᠣᠯᠭᠣᠪᠠ

ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

    6

ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠬᠤ ᠪᠡᠨ

ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡ

ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠ

ᠰᠣᠯᠢᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠴᠢᠨᠤ

ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠪᠠ

ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠯ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠴᠢᠨᠤ

︽ ᠷ᠂Q︾ ︽ ᠷ᠂ ᠴᠤᠢᠢᠨᠠᠮ︾ ᠰᠢᠭ᠋

ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠨᠠᠮ︕


  
            
ᠲᠠ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ [ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ]
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-16 18:37
   255 
    196 
    
2
  



 
    2019-11-23 22:19 
      
        /2019-11-26 
   2019-11-17 14:07 
     
        /2019-11-17 
   2019-11-17 10:56 
     
        /2019-11-17 
      2019-11-17 08:50 
   
 


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  