           
     
  613496
   5197
   2015-12-13
   2019-12-06
  5233
 
 
【   】
ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ

      ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠁

      ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠃

      ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠵᠢᠬᠢᠷ ᠱᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠡᠬᠡ — ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︽ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠢᠦᠢ ᠬᠠᠩ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ︽ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠠᠬᠨ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠳᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ︾ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

      ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠁

      ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠦᠰᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠢ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠦᠯᠦᠰᠴᠦ ᠦᠯᠪᠡᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠧᠦ ᠡᠸ᠋ᠨ ᠯᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠳ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠡᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 3000 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

      ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠦᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠭᠤᠬᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠪᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠤᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠮᠠᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠡᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠯᠡ ︽ᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠢ ᠁︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠠ ᠁

      ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠦ ᠤᠰᠤᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 3000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠬᠤᠨᠤᠵᠦ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

      ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠵᠢᠨ ᠤᠭᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠬᠦ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠡ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠦ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

      ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ 28 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠴᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠭᠡᠳ 19 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ︽ᠡᠵᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠦᠳᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃

      ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ 6 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠪᠤᠬᠢᠰᠬᠢᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

      ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠬᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢ ᠲᠤᠮᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠬᠠᠶᠢᠳ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠲᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠠ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠳ ᠠᠨᠢᠪᠴᠢᠨ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠤ ᠣᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠡᠨ᠃

      ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠲᠤᠷᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠴᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃

      ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

      ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠃ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠡᠵᠢ᠃

      ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠡᠵᠢ ᠳᠦᠭᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-17 17:48
   750 
    58 
    
2
  



 
     2019-11-29 19:41 
       
        /2019-11-29 
   
 
nabuqi




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  