     
   ☆☆    
       
  3752114
   6157
   2012-03-04
   2020-07-09
  4148
 
 
【    】
 ᠪᠠᠠᠭᠰᠢ  ᠤᠴᠢᠷ   (7)
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-20 17:43
   959 
    419 
    
0
  



 

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠳᠦ ᠂  ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠪᠢᠰᠢ ᠂  ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤ  ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ  ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂  ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

 ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠬᠡᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ  ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠦᠪᠡᠷ   ᠦᠪᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ   2019-11-25 10:58 
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ   2019-11-22 08:52 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
nutag



ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  