  
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  44878
   211
   2017-04-25
   2019-12-07
  273
 
 
【   】
ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠳ ᠻᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠣᠹᠲ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ
ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠳ ᠻᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠣᠹᠲ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠣᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠨᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠲᠣᠰ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠬᠦ ᠰᠣᠹᠲ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠨ ᠲᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠶᠦᠨᠢᠻᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠄


http://www.mgzwz.com/post-816.html  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
    
   2019-11-23 23:09
   538 
    140 
    
0
  



 
   2019-11-24 06:00 
   
 


ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  