  
           
  ᠪᠠᠶᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ     
  50488
   297
   2017-04-25
   2020-07-08
  333
 
 
【   】
ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠳ ᠻᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠰᠣᠹᠲ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ
ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠯᠮᠣᠷᠠᠳ ᠻᠣᠮᠫᠢᠦᠢᠲᠸᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠢᠪᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠣᠹᠲ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ >    
  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
    
   2019-11-23 23:09
   675 
    154 
    
0
  



 
   2019-11-24 06:00 
   
 





ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ
ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ







     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  