           
     
  613595
   5211
   2015-12-13
   2019-12-11
  5233
 
 
【   】
2020 ᠤᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠡᠳᠦᠷ

    ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ   ᠂ 2020 ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠡᠳᠦᠷ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

       ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄

      • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ᠄ 2020 ᠤᠨ  1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   1  ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠄ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 — 30  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 7 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   19 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶᠂ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   1 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ︶ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠬᠠᠩᠰᠢ᠄ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   4 — 6  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ  ᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 — 5  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 5 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   26 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  9 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ︶   ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ᠄ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 — 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 3 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠄ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 — 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 8 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶᠂ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ︶ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃


             ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠣ ᠮᠧᠢ ᠷᠥᠩ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-24 16:27
   599 
    131 
    
1
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  