           
     
  618158
   5379
   2015-12-13
   2020-07-01
  5315
 
 
【   】
2020 ᠤᠨ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠡᠳᠦᠷ

    ᠲᠦᠷᠦ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ   ᠂ 2020 ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠡᠳᠦᠷ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

       ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄

      • ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ᠄ 2020 ᠤᠨ  1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   1  ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    • ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠄ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 — 30  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 7 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   19 ︵ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ︶᠂ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-24 16:27
   768 
    134 
    
1
  



   
 





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  