           
     
  613564
   5204
   2015-12-13
   2019-12-09
  5233
 
 
【   】
︽ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾

100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 1020 ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ︽ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾  ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠯ᠎ᠠ

   11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   23  ᠦᠳᠠ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠷᠡᠳ  ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯ — ︽ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ 80 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠦᠪ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ     ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ   ᠦᠭᠬᠦᠯ᠎ᠠ᠃

   ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ  ᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ  ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ  ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ 50 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠡᠬᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠤᠰᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠤᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠡᠯ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠸᠧᠨ ᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠬᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃

   ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠬᠠᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠡᠯᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠬᠠᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 18 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠬᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠴᠠ ᠬᠦᠨᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠠ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

   ︽ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠤᠢᠢᠯᠠ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠤᠳᠠᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠴᠠᠩ ᠾᠧ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠦᠩᠭᠠᠯᠠᠭ

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-25 09:16
   324 
    117 
    
1
  



 
     2019-11-25 13:00 
   2019-11-25 11:01 
     2019-11-25 09:29 
       
        /2019-11-25 
   
 










     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  