           
     
  618248
   5380
   2015-12-13
   2020-07-06
  5315
 
 
【   】
︽ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾

100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 1020 ᠲᠦᠮᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ︽ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾  ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠯ᠎ᠠ

   11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   23  ᠦᠳᠠ   ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠷᠡᠳ  ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠯ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯ — ︽ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ  ᠴᠤᠪᠤᠷᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠶᠡᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ 80 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠦᠪ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ     ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ   ᠦᠭᠬᠦᠯ᠎ᠠ᠃

   ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ  ᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠪᠡᠯ᠂ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ  ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ  ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠬᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ 50 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠠᠰᠫᠢᠷᠠᠨᠲ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠳ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-25 09:16
   416 
    118 
    
1
  



 
     2019-11-25 13:00 
   2019-11-25 11:01 
     2019-11-25 09:29 
       
        /2019-11-25 
   
 











     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  