  
         
      
  5007
   35
   2017-10-04
   2019-10-28
  83
 
 
【   】
ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠰᠠᠭᠦᠳᠡᠷ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

   ᠰᠡᠢᠢᠮᠡᠭᠡᠢ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠳᠡᠨᠭᠳᠡᠵᠤ   

   ᠰᠡᠨᠭᠬᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠭᠦᠨ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ

   ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ

   ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ


   ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠴᠢᠨᠨᠰᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ

   ᠬᠠᠶᠠᠯᠡᠨ ᠬᠢᠷᠮᠡᠨᠨᠯᠡᠵᠤ ᠱᠠ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢᠢᠷᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ

   ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨᠨᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠰᠠᠨ

   ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ

   ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ


   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠰᠡᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

   ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ᠌ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

   ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠡᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ

   ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠦᠰᠡᠳᠡᠭ

   ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠵᠤᠴᠢᠷᠬᠠᠨᠨᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠰᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠪᠠ


                2019ᠤᠨ ᠤ 11ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠳᠦ


     
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠲᠤᠳᠢᠴᠢᠮᠡᠭ
   2019-11-25 13:36
   195 
    42 
    
0
  



 
   2019-12-03 10:33 
   
 









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  