
           
      
  348762
   2460
   2017-03-12
   2019-11-22
  2016
 
 
【   】
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾


ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠥᠨᠭᠭᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠡᠷᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠡᠳᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠬᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠦᠨᠣᠰᠴᠤ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠤᠷᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠪᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠ᠋︕ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ  ᠲᠦ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ  ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

︱ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠢᠯᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠤᠰᠬᠦ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︱ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠤᠤ︖

︱ ᠲᠠᠨ  ᠤ ᠲᠡᠷᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠯᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠣᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠴᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠯᠨ︕

︱ ᠪᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠤ᠃ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ᠃

︱ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠨᠢᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠳᠥ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠥ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠥᠬᠥᠭᠡ ᠦᠷᠤᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠤᠨᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠪᠡ ᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ  ᠳᠥ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠥ᠄

︱ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠥ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-26 09:38
   328 
    98 
    
0
  



   
 


ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ

arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  