
           
      
  350274
   2472
   2017-03-12
   2020-05-30
  2029
 
 
【   】
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾


ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠥᠨᠭᠭᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠡᠷᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠡᠳᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ︽ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠬᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠦᠨᠣᠰᠴᠤ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠡᠪᠤᠷᠯᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠪᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃

︱ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠ᠋︕ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠤ ᠹᠦ᠋ ᠸᠸ᠋ᠩ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠤᠷ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-26 09:38
   487 
    109 
    
0
  



   
 



ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ

arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  