 
         
 
  764
   23
   2016-01-27
  
  18
 
 
【      】
ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ                   ︱ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ


          ︵ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ

          ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ

          ᠴᠤᠯᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

          ᠴᠢᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠁ ︶

ᠤᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠤᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ

ᠤᠬᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤᠴᠢᠨ ᠤ

ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ

ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ   


ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠵᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ

ᠰᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ   

ᠴᠠᠪᠠᠤᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠴᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ   


ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠵᠠᠭᠤᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ   

ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠶᠤᠭᠡᠨ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠮᠤ

ᠡᠳ᠋ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠮᠤ

ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠮ ᠲᠠᠶ

ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠯᠢᠮ ᠲᠠᠢ

ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ

ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠲᠤᠪᠤᠷᠤᠤ ᠲᠠᠶ


ᠪᠡᠭᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠲᠠᠢ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠪᠢᠰ ᠲᠠᠢ

ᠵᠦᠢᠷᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ


ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠤᠩ ᠲᠠᠢ

ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ

ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ


ᠴᠠᠪᠴᠢᠮᠠᠯ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠴᠤᠯᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠯᠡᠵᠢᠩ ᠲᠠᠢ

ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠪᠢᠯᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠯᠡ


ᠲᠤᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠲᠤᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ


ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠢᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ

ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭ


ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠢ

ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕      

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-26 11:32
   354 
    45 
    
0
  



   
 




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  