ᠠᠶᠠᠰ
  ᠨᠠᠮᠢᠳᠰᠠᠳᠠᠩ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  540
   8
   2019-05-15
   2020-02-19
  1
 
 
【   】
ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ


   

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ 

ᠵᠥᠪ᠂ ᠲᠣᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ               

ᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠣᠯᠭᠣ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠤᠤ

ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷ

ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ

   

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-11-28 15:16
   323 
    50 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  