ᠠᠶᠠᠰ
  ᠨᠠᠮᠢᠳᠰᠠᠳᠠᠩ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ   
  340
   8
   2019-05-15
   2019-11-28
  1
 
 
【   】
ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ


   

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ 

ᠵᠥᠪ᠂ ᠲᠣᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ               

ᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠣᠯᠭᠣ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠦᠦ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡ ᠤᠤ

ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠷ

ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ

ᠮᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ

ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠷᠬᠢ

ᠵᠤᠷᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠬ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠷᠣᠬ᠎ᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠠᠬ᠎ᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠨᠤᠬᠤᠭᠤᠷ ᠡᠪᠲᠡᠢ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠨᠤᠬᠤᠭᠤᠷ ᠡᠪᠲᠡᠢ

ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ

ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ

1.ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ

2.ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

3.ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

4.ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ

ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤᠢ

5. ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ

6.ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ

7.ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠦ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠩ

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ                    ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠵᠥᠪ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-11-28 15:16
   249 
    49 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  