
           
      
  348762
   2460
   2017-03-12
   2019-11-22
  2016
 
 
【   】
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
      

︱ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠴᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ︖

︱ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠲ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-29 18:10
   408 
    111 
    
0
  



   
 
ᠮᠠᠩᠯᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠷ



ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ


arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  