
           
      
  348790
   2460
   2017-03-12
   2019-11-22
  2016
 
 
【   】
ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ


︱ ᠦᠷᠬᠡᠰᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠰᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠡᠪᠡᠳᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠭᠣᠯᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ︖

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︖

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

︱ ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠪᠡᠯ ᠪᠡᠰᠠ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠥᠨᠭᠭᠥ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖

︱ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ᠂ ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠳᠥ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠡᠴᠡ ᠯᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃᠁

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-11-30 09:25
   480 
    181 
    
0
  



   
 
arasi
ᠰᠦᠨᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠯᠤᠳᠠᠭᠠᠰᠠᠩ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  