
           
      
  350247
   2472
   2017-03-12
   2020-05-30
  2029
 
 
【   】
ᠦᠬᠦᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ


ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠪ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠦᠬᠦᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ︵ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠶᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠤᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ︵ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-12-01 10:11
   885 
    194 
    
0
  



 
   2019-12-01 14:27 
     
        /2019-12-02 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ





ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  