
           
      
  348741
   2460
   2017-03-12
   2019-11-22
  2016
 
 
【   】
ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ  ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ


ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ  ᠶᠢ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠣᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ︵ ᠪᠠᠺᠲᠸᠡᠷᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠤᠳᠤᠮ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢ‍ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃

ᠬᠡᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠢᠢᠮᠤ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠳᠥ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠨᠣᠯ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠡᠬᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠥ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ ᠨᠣᠮ ᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠤᠭᠣᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠴᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠣᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
   ᠲ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
   2019-12-02 19:46
   297 
    79 
    
0
  



   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  