ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
     
  101
   2
   2019-11-29
  
  1
 
 
【   】
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ
         

         

                   ᠬᠠᠨ ᠯᠥᠩᠥᠣᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠴᠣᠣᠳᠠᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤ

ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂

ᠥᠷᠨᠢᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠦᠨᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠩᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠃


ᠨᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠂

ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ‍ᠢ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ‍ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠃


ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠵᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂

ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢ

ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠃


ᠲᠡᠯᠪᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠣᠸᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠲᠡᠬᠥᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠥᠯᠥᠬᠡᠢ ᠂

ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠣᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠸ᠋ᠸ᠋ᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ

ᠲᠡᠯᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠴᠣᠢ ᠃


ᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠱᠣᠮᠪᠠᠬᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ

ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠰ ‍ᠦᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠢ ᠂

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠬᠦ ᠴᠡᠭᠴᠡᠦᠬᠡᠢ

ᠲᠡᠮᠡᠣᠯᠬᠦ ᠮᠥᠷᠥᠬᠡᠳᠣᠯ ‍ᠤᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠴᠠ ᠃


ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠴᠤᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ

ᠮᠥᠷᠤᠬᠡᠳᠣᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︕

ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠥᠨᠳᠠᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︕


ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ

ᠣᠶᠡᠩᠭᠠᠳᠣ ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂

ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠣᠲ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠬᠰᠠᠨ

ᠣᠷᠠᠯᠢᠬᠳᠣ ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠃


ᠰᠣᠨᠣᠯᠵᠠᠬᠰᠠᠨ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠥᠷᠠᠨ 》 ᠠ᠋ᠴᠠ ᠨᠢ

ᠰᠤᠤᠲᠤ ᠪᠣᠶᠠᠨᠬᠡᠰᠢᠭ ‍ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠂

ᠰᠤᠬᠠᠢᠲᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ 《 ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》 ᠠ᠋ᠴᠠ ᠨᠢ

ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ‍ᠦᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-12-03 01:47
   85 
    17 
    
0
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ
  



 
   2019-12-03 21:33 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  