ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ
          
     
  252
   2
   2019-11-29
  
  1
 
 
【   】
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ
         

         

                   ᠬᠠᠨ ᠯᠥᠩᠥᠣᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠴᠣᠣᠳᠠᠢ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤ

ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠂

ᠥᠷᠨᠢᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ‍ᠦᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠦᠨᠢᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠦᠵᠡᠰᠬᠥᠯᠡᠩᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠃


ᠨᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠂

ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ‍ᠢ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠲᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠨ

ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠬᠥᠮᠦᠰ ‍ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠃


ᠬᠦᠷᠠᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ

ᠬᠦᠵᠢ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
 
   2019-12-03 01:47
   100 
    17 
    
0
ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ
  



 
   2019-12-03 21:33 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  