ᠪᠣᠳᠤᠯ  ᠬᠠᠷᠭᠣᠢ
         
      
  1008
   24
   2019-12-18
   2020-01-28
  12
 
 
【    】
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ    ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ

ᠦᠪᠡᠷ   ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠰᠦ

ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ   ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ   ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠤᠯᠠᠨ   ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠮᠡᠲᠦ

ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠮᠡᠲᠦ

ᠦᠨᠢᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠣᠭᠣᠷᠴᠤᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠣ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠴᠦ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠢᠲᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ

ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ    ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠭᠡᠮ   ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠦ ᠭᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ   ᠭᠡᠮ   ᠤᠷᠢᠲᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡ

ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪ   ᠵᠦᠢ   ᠡᠷᠢ

ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠬᠡ    ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠤ

ᠤᠷᠢᠲᠠ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠬᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠣ

ᠤᠭᠲᠤ ᠡᠰᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠮᠤᠢ

ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ   ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠪ

ᠭᠣᠶᠤᠴᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠣᠷᠬᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠣ   ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠵᠣᠪᠠᠪᠠᠴᠤ

ᠦᠨᠢᠲᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠣ    ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠠᠪᠬᠤ  ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠦᠦ ᠣᠷᠣ

ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ

ᠥᠷᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠡ ᠪᠦᠦ ᠬᠢ

 ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠣᠪ ᠦᠭᠡᠰ   ᠪᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ    ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠦᠦ ᠪᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ

 ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠠᠭᠣᠨᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠰᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ    ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠶᠤ

ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨᠲᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠶᠤ

ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷᠴᠤᠳ    ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠮᠦᠢ

ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ    ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ    ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠮᠦᠢ

ᠥᠰᠲᠦ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠣᠨ

ᠥ ᠰᠡᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠳ   ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭᠳᠣᠨ

ᠶᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯ

ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠡᠨ ᠤᠭᠲᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠭᠡ  ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠪᠤᠴᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ   ᠡᠷᠭᠦᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠡᠷᠭᠦᠪᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ  ᠵᠠᠩᠬᠢᠳ

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠪᠠᠰᠣ ᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠪᠠᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠦ ᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ    ᠬᠦᠲᠦᠯ ᠵᠣᠷᠢ

ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ    ᠣᠯᠣᠮ ᠵᠣᠷᠢ

ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠴᠥᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠰᠣ ᠬᠦᠷᠦᠶᠦ

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠦ ᠴᠥᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠪᠡᠰᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠶᠤ

ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ   ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ   ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ   ᠢᠯᠠᠶᠤ

 ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠣᠯᠠᠨ    ᠢᠯᠠᠶᠤ

ᠦᠪᠡᠷ    ᠭᠡᠮ   ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡ

ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠦᠨ   ᠣᠰᠤᠯ     ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠰᠤᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ

 ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ

 ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ   ᠢᠷᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠣ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠣᠷᠢ    ᠣᠨᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠪᠣᠰᠣᠳ   ᠮᠡᠳᠡᠮᠣᠢ

 ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠳ ᠰᠤᠷᠴᠣ ᠮᠡᠳᠡᠮᠤᠢ

ᠵᠤᠷᠢᠪᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠵᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ    ᠳᠠᠪᠠᠪᠠᠰᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠶᠤ

ᠬᠡᠲᠦᠯᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠭᠡᠲᠦᠯᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠭᠠᠷᠣᠶᠤ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠰᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠣ ᠂

ᠭᠡᠷ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ

ᠭᠡᠷ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ᠂

ᠤᠯᠤᠰ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠮᠤᠢ    

            

            

   

   

   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2019-12-25 15:54
   1256 
    80 
 
1
  



 
   2019-12-26 14:42 
     2019-12-25 16:04 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  