 
           
      
  903
   26
   2019-07-03
   2020-01-21
  43
 
 
【   】
ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠬᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷ

             ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠣᠷ

       ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ ᠤᠨᠳᠠᠬᠤ

      

          ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ

ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠱᠣᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠨᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠣ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ ᠃

         

          ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃      

      

         ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠬᠣ

ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠠᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠠᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠦᠬ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ ᠃


          ᠬᠠᠨᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ

ᠬᠠᠯᠠ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠣ ᠤᠨᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠣᠨᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠃

      

       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ 2019 ·12 · 27      

      

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠲ ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ
   2019-12-29 14:47
   627 
    282 
    
2
  



 
   2019-12-30 06:41 
     
        /2019-12-30 
   2019-12-29 17:20 
     
        /2019-12-29 
           
   2019-12-29 16:20 
     
        /2019-12-29 
      2019-12-29 14:57 
  
    2019-12-29 14:51 
   
 
arasi


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  