 
          
      
  73478
   361
   2017-03-28
   2020-07-28
  1020
 
 
【  】
ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ

︽ ᠬᠦᠮᠦᠨᠪᠤᠰᠤ︾ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠥ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠥ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠥ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠨᠠᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠥᠷ ᠲᠤᠷᠠᠢᠢᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠨᠠᠮ︕

   

                   ︱ ᠰᠠᠢᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ

   


︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱︱


    ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ

                  

                                                                                            

                                                                        

                      >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠬᠦᠮᠦᠨᠪᠤᠰᠤ
   2020-01-12 11:21
   466 
    69 
   
0
  



   
 
ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

arasi

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  