  
         
       
  18151
   50
   2015-12-24
   2018-12-18
  279
 
 
【   】
ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ


ᠬᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠮᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠮᠡᠯᠴᠡᠢᠢᠬᠦ ᠶᠤᠮ

ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠨᠤᠷᠤᠮᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠠᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ


ᠴᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ

ᠴᠦᠭᠦᠴᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠ ᠠᠰᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠨᠡᠮ

ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠢ ᠬᠡᠢᠢᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠨᠠᠮ


ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠡ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠭᠦᠷ ᠶᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡ


ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ

ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ

ᠦᠭᠢᠳ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠤᠷᠤᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ  ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ

ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦ

ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠭ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ ︕


          2019 .12 .28

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠠᠷᠦᠳᠢ
   2020-01-12 20:46
   189 
    83 
    
0
  



 
     2020-01-13 08:52 
      2020-01-12 21:21 
   2020-01-12 20:58 
   2020-01-12 20:49 
   
 



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  