 
          
      
  67530
   289
   2017-03-28
   2020-01-21
  763
 
 
【   】
ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠴᠢ


︵1︶ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠴᠢ︕

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠢᠢᠷᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄︽ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠰᠤ︕ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠵᠣᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄︽ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠤ︕ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠥᠬᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ᠄︽ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠢᠷᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ᠄︽ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠪᠠ ᠴᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠥ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠦᠬᠦᠳᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

    ︵2︶ ᠮᠤᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ︕

                          ᠄︽     ︾            ᠄︽                    ︾      

︵3︶ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ︕

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠦᠩᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠵᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠥᠯ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠰᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠳᠥ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠤ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ᠄︽ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︕ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠠᠢᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
   2020-01-13 13:42
   244 
    212 
    
3
  



 
     2020-01-19 14:18 
                                                                       
     2020-01-13 20:18 
       
                                 
        /2020-01-14 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠰᠦᠨᠢ


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  