 
          
      
  67448
   288
   2017-03-28
   2020-01-21
  762
 
 
【   】
ᠬᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ
   

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢ ᠬᠠᠢ ᠲᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠰᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤᠬᠤᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠷᠭᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ︿︿ ᠬᠠᠢ ᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠤ ᠳᠤ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡ︕ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠤᠰᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠤᠢᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ﹀﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ︿︿ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠠᠢᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
   2020-01-13 16:00
   349 
    305 
    
1
  



 
                      
     2020-01-13 20:05 
       
             
        /2020-01-13 
 
     2020-01-13 18:31 
       
      
        /2020-01-13 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  