   
           
      
  3420
   7
   2015-12-07
   2018-09-30
  21
 
 
【  】
ᠵᠡᠬᠥᠨᠰᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ

                     

   ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁

   ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠁ ︵ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ ︶

                      2020.1.12

                           

   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠴᠤ᠋᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ
   2020-01-13 16:45
   124 
    76 
    
0
  



 
      2020-01-13 20:03 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠤᠰᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
arasi
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  