 
         
         
  1338
   15
   2019-06-14
  
  38
 
 
【      】
ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ

ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠦᠳ                                             

ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                                   

ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ                                                      

ᠬᠥᠪ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                                   

ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠦᠳ                                       

ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠭ ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                          

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠᠯ                                                      

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠰᠢᠨ᠎ᠡ                                          

ᠠᠶᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠦᠳ                                             

ᠠᠶᠤᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                                         

ᠠᠭᠣᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ                                                         

ᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                                   

ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ᠢ                                                      

ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ                                 

ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠪᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ                                             

ᠵᠣᠪᠡᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ                                       

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠳᠡᠭᠢ ᠨᠣᠭᠤᠳ ᠢ                                                

ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ                                             

ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠳᠤᠨ  ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ                                          

ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠦ ᠣᠭᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠭᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ                                                   

ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠥ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠤ ᠦᠮᠡᠨ ᠬᠥᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ                                                

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                                

ᠰᠠᠬᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠢ                                                   

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                                   

ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠯ ᠢ                                                

ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠳᠣᠪᠤᠢᠢᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦ ᠶᠢ                                          

ᠳᠣᠬᠢᠭᠠᠷ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠰᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠬᠠᠷᠡᠩ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ                                                   

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                                

ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢ                                             

ᠴᠠᠪᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠯ ᠢ                                             

ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠯᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠪᠥᠬᠦᠢᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠭᠡᠷᠰᠦ ᠶᠢ                                       

ᠪᠥᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠭᠤᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                          

ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ                                             

ᠲᠥᠪ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                             

ᠲᠥᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠦᠳ ᠢ                                          

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ                                       

ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ                                                   

ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠥ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠠᠢ                                                   

ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ                                                      

ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ    ᠃   
                2020    1      12

                  

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠠᠳᠤᠸᠠᠴᠢᠷ
   2020-01-13 17:37
   505 
    102 
    
0
  



 
      2020-01-23 18:32 
              
   2020-01-13 22:15 
           
      2020-01-13 20:46 
             
      2020-01-13 17:45 
   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
arasi


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  