 
          
      
  67887
   296
   2017-03-28
   2020-01-23
  787
 
 
【   】
ᠲᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠤ


ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠥ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠥ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠳᠥ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ︽ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠥ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ︽ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠠᠪᠤ ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠥ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ︽ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠦᠷᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠲᠦᠩᠬᠡᠵᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠤᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠣᠭᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ︽ ᠣᠷᠣ ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠥ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠦᠩᠭᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠥᠪ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ︽ ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ︽ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡ ︕ ᠠᠪᠤ ᠡ︕︾ ᠭᠡᠬᠦ  ᠳᠥ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ︽ ᠵᠢᠷᠠ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ  ᠳᠥ ᠥᠴᠥᠭᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤ  ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠤᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠢᠢᠨᠬᠦ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠠᠢᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
   2020-01-13 21:55
   357 
    122 
    
2
  



   
 

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
arasi


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠰᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  