  
           
         
  12703
   126
   2017-10-13
   2020-02-14
  142
 
 
【   】
ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ


ᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ


ᠤᠰᠤ   ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ

ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠤᠰᠤ   

ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩᠬᠡ >    

  
           
ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ    ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ  
                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ
 
 
×
  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
   2020-01-14 10:43
   107 
    92 
    
0
  



 
     2020-01-14 11:47 
   
 






ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  