  
         
         
  11060
   106
   2017-10-13
   2019-12-09
  128
 
 
【   】
ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ


ᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠷᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ

ᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ


ᠤᠰᠤ   ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ

ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ

ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠤᠰᠤ   

ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠡᠩᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ   ᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ


ᠮᠥᠰᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠱᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠳᠡᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ


ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠨ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠭᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠩᠬᠤᠨ᠎ᠠ


ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ

ᠠᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ


ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ

    ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ    ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
   2020-01-14 10:43
   77 
    65 
    
0
  



 
     2020-01-14 11:47 
   
 





ᠤᠰᠤ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  