    
         
       
  448
   8
   2019-11-08
   2020-01-13
  8
 
 
【   】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
             ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠶᠡᠷᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠦᠷ ᠡᠭᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠮᠭᠢ ᠵᠠᠮᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠋ ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠤᠳ ᠴᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠢᠢᠯᠡ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠭᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠤᠯᠠ ᠵᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠡᠰᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠤᠳᠠᠰᠦ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠪ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠴᠤ ᠤᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠃

      ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠵᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ︽ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠤᠬᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠤᠵᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠨᠴᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

      ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠰ ᠦᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠃

       ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃

      

                   1994. 10.    19   

  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠬᠠᠰᠭᠤᠸ᠎ᠠ
   2020-01-26 11:00
   916 
    114 
    
1
  



 
    
      2020-01-27 09:15 
   2020-01-26 21:04 
   
 
ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ



ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
arasi









ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  