 
          
      
  69752
   329
   2017-03-28
   2020-02-22
  919
 
 
【   】
ᠵᠠᠮ ᠪᠥᠭᠯᠡᠬᠦ


              ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ       

                 

                                                    

                

ᠰᠠᠷᠰ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠵᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠠᠶᠤᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠲᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
  ᠰᠠᠢᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
   2020-01-28 07:13
   962 
    235 
    
4
  



 
     2020-01-30 08:55 
       
        /2020-01-30 
   2020-01-29 11:20 
     
        /2020-01-29 
   2020-01-28 16:30 
     
        /2020-01-28 
   2020-01-28 16:28 
     
        /2020-01-28 
    2020-01-28 08:18 
      
        /2020-01-28 
     2020-01-28 07:25 
       
      
        /2020-01-28 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ










ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠪᠠᠶᠠᠠᠠᠠᠭᠣᠯᠠ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  