 
         
 
  1043
   35
   2016-01-27
  
  26
 
 
【      】
ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

         

            ︱ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ 


ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ

ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ

ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠢ

ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ


ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠵᠤᠷᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠺᠤᠷᠤᠨᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠭᠡᠳ

ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ


ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ

ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠡᠬᠦᠵᠦ

ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠶ᠎ᠠ


ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢ

ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠶ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠧᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ

ᠬᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ


ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ

ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠦᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ 

ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠶᠤᠮ


ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ

ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ


ᠬᠦᠨᠦᠬᠡᠯᠳᠦ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ

ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ

ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ


ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠹᠷᠦᠨᠲ ᠳᠦ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ

ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ


ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ

ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ


ᠤᠷᠰᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠢ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢ

ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠᠪ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ

ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2020-02-14 11:17
   64 
    28 
    
0
  



 
     2020-02-14 12:15 
   
 
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ




ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ



     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  